2019-04-19     Alfa, Leonii, Tytusa     "Jest światło i nieustający dzień tam, gdzie panuje miłość". ks. Tadeusz Olszański    
Strona główna -> OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 

Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informujemy, że:

 

1.       Administratorem Państwa danych jest Krystyna Zaraś Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Czernicy przy ul. Wrocławskiej 78, dane kontaktowe Administratora: adres e-mail:sekretariat@gops.czernica.pl, tel. 71 318 01 80.

2.      Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, jest nim Beata Pindera dane kontaktowe Inspektora: mail: iod@gops.czernica.pl, tel. 71 3180180 wew.19 lub też listownie na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej umieszczając dopisek „Inspektor Ochrony Danych”.

3.      Zgodnie z przepisami prawa Administrator Danych przetwarzana Pani/Pana dane w związku z realizacją obowiązków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej określonych w przepisach prawa i wynikających z postanowień ustaw. W związku z tym dane osobowe mogą być przetwarzane na różnych podstawach, wskazanych w art. 6 i 9 Rozporządzenia 2016/679. Także zakres przetwarzanych danych osobowych określają przepisy na podstawie których dokonywane jest w większości przetwarzanie Pani/Pana danych.  Podstawami prawnymi do przetwarzania Pani/Pana danych są zatem ustawy kompetencyjne, obowiązki i zadania zlecone przez instytucje nadrzędne, realizacja umowy oraz zgody wyrażone przez osobę której dane dotyczą.

4.     Pani/Pana dane osobowe w zależności od podstawy prawnej przetwarzania danych będą przechowywane przez różne okresy czasu. Dane są przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane a po realizacji tego celu zgodnie z terminami wynikającymi z przepisów prawa. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych w związku z wykonywaniem umowy której stroną była Pani/Pan lub w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na Pani/Pana żądanie dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy a po tym czasie zgodnie z terminami wynikającymi z przepisów prawa. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody dane będą przechowywane przez Administratora do czasu jej dobrowolnego cofnięcia.

5.      Odbiorcami danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na polecenie Administratora.

6.     Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Administrator Danych informuje że każde żądanie będzie rozstrzygane indywidualnie.

7.      Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych- narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

8.     Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

9.     Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 

 

Ilość odsłon:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  55-003 Czernica ul. Wrocławska 78
tel./fax 71 318-01-80, 71 318-00-34  e-mail : sekretariat@gops.czernica.pl