2021-09-18     Ireny, Irminy, Stanisława     "Nadzieja nie jest marzeniem, lecz sposobem przekształcenia marzeń w rzeczywistość" - Joseph Suenens    
Strona główna -> ORGANIZACJA OŚRODKA

 

RADA GMINY

CZERNICA

 

UCHWAŁA NR IV/12/90

Rady Gminy Czernica

z dnia 25 lipca 1990 r.

 

 

w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy.

 

 

Na podstawie art 7 ust 1 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie terytorialnym / Dz. U. Nr 16, poz 95/ uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

Tworzy się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w gminie Czernica.

 

§ 2

 

1. Ośrodek jest gminną jednostką organizacyjną wykonującą zadania własne i  zlecone.

2. Nadzór nad ośrodkiem sprawuje Zarząd Gminy.

 

§ 3

 

Do zadań ośrodka należy opracowywanie planów potrzeb pomocy społecznej i ich realizacja.

 

§ 4

 

Ośrodek przejmie na zasadach określonych przepisami zadania i kompetencje Urzędu Gminy w Czernicy w zakresie świadczeń pomocy społecznej oraz działu służb społecznych Zespołu  Opieki Zdrowotnej w Oławie.

 

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Dereń

 

 

Ilość odsłon:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  55-003 Czernica ul. Wrocławska 78
tel./fax 71 318-01-80, 71 318-00-34  e-mail : sekretariat@gops.czernica.pl