2021-09-18     Ireny, Irminy, Stanisława     "Nadzieja nie jest marzeniem, lecz sposobem przekształcenia marzeń w rzeczywistość" - Joseph Suenens    
Strona główna -> = POMOC SPOŁECZNA

 

FORMY POMOCY
                             
 

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  osoby i rodziny mogą ubiegać się o : 

 
 

- świadczenia pieniężne (  zasiłki celowe, okresowe, stałe ),

- pomoc rzeczową ( w postaci produktów spożywczych, posiłków,itp) ,

- pomoc w postaci usług opiekuńczych i specjalistycznych usług  opiekuńczych , 

- skierowanie do domu pomocy społecznej

- inne formy pomocy (tj pomoc instytucjonalna, poradnictwo, doradztwo )

 
Przyznanie powyższych form pomocy i świadczeń następuje na wniosek osoby zainteresowanej, po przedłożeniu niezbędnych dokumentów, jeżeli spełnione są wszystkie wymogi i kryteria dochodowe zawarte w ustawie o pomocy społecznej
 
 

Kyteria dochodowe podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyniku badań progu interwencji socjalnej. 

 

Od 1 października 2018r. kryteria dochodowe wynoszą:

  1. dla osoby samotnie gospodarującej - 701 zł,

  2. dla osoby w rodzinie - w wysokości 528 zł.

 

  • maksymalna kwota zasiłku stałego - w wysokości 645 zł,

  • kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego - w wysokości 308 zł.

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1508)

  • rozporządzenie Rady Ministrów z 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1058).

 
 
 

 

Ilość odsłon:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  55-003 Czernica ul. Wrocławska 78
tel./fax 71 318-01-80, 71 318-00-34  e-mail : sekretariat@gops.czernica.pl