2020-11-24     Emmy, Flory, Romana     "Prawdziwa miłość zawsze milczy: wyrazem prawdy są czyny, nie słowa". William Szekspir    
Strona główna -> = DODATKI MIESZKANIOWE

 
DODATKI  MIESZKANIOWE
  
 
Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom posiadającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzającym datę złożenia wniosku nie przekracza 175 % kwoty najniższej emerytury i kwoty 125 % najniżej emerytury w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.
 
Za dochód uważa się wszystkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe.
 
Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia się dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej , jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi pieniężnej o której mowa w przepisach o załomoce pieniężnej dla niektórych emerytów i rencistów.
 
Normatywna powierzchnia użytkowa w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:
 
·        35 m kw     - dla 1 osoby
·        40 m kw.    - dla 2 osób
·        45 m kw.    - dla 3 osób
·        55 m kw.    - dla 4 osób
·        65 m kw.    – dla 5 osób
·        70 m kw.    – dla 6 osób, a w przypadku zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywna powierzchnie dla tego lokalu o 5 m kw.
 
Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek osoby uprawnionej . Do wniosku należy dołączyć deklaracje o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz inne niezbędne dokumenty.
 
Właściciel budynku jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające wielkość powierzchni użytkowej i stan wyposażenia technicznego budynku.
 
Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy , licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

 

Ilość odsłon:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  55-003 Czernica ul. Wrocławska 78
tel./fax 71 318-01-80, 71 318-00-34  e-mail : sekretariat@gops.czernica.pl