2021-09-18     Ireny, Irminy, Stanisława     "Nadzieja nie jest marzeniem, lecz sposobem przekształcenia marzeń w rzeczywistość" - Joseph Suenens    
Strona główna -> = DODATKI MIESZKANIOWE

 
DODATKI  MIESZKANIOWE
  
 
Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom posiadającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzającym datę złożenia wniosku nie przekracza 175 % kwoty najniższej emerytury i kwoty 125 % najniżej emerytury w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.
 
Za dochód uważa się wszystkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe.
 
Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia się dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomoce pieniężnej dla niektórych emerytów i rencistów.
 
Normatywna powierzchnia użytkowa w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:
 
·        35 mkw     - dla 1 osoby
·        40 mkw.    - dla 2 osób
·        45 mkw.    - dla 3 osób
·        55 mkw.    - dla 4 osób
·        65 mkw.    - dla 5 osób
·    70 mkw.   - dla 6 osób, a w przypadku zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywna powierzchnia dla tego lokalu o 5 mkw.
 
Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek osoby uprawnionej. Do wniosku należy dołączyć deklaracje o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz inne niezbędne dokumenty.
 
Właściciel budynku jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające wielkość powierzchni użytkowej i stan wyposażenia technicznego budynku.
 
Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

 

Ilość odsłon:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  55-003 Czernica ul. Wrocławska 78
tel./fax 71 318-01-80, 71 318-00-34  e-mail : sekretariat@gops.czernica.pl