2021-08-02     Gustawa, Kariny, Stefana     "Ciała nie powinno się traktować gorzej niż duszy." - Hipokrates    
Strona główna -> = ŚWIADCZENIA RODZINNE -> Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego
 
ZASIŁEK RODZINNY I DODATKI  DO ZASIŁKU RODZINNEGO
 
 
 
 

 

Od 1 stycznia 2016 r. – Nowa zasada przyznawania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami „Złotówka za złotówkę”

 

Rodziny, które przekroczą próg dochodowy nie stracą zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami. Dzięki wprowadzeniu zasady “złotówka za złotówkę” ich świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów.

 

Teraz, gdy rodzina przekroczy próg dochodowy 674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem, traci prawo do świadczeń rodzinnych. Dzięki wprowadzeniu zmian zasiłek rodzinny wraz z dodatkami nie będzie już odbierany po przekroczeniu progu, ale stopniowo obniżany wraz ze wzrostem dochodu. Za każde przekroczenie progu o 1 zł, łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1 zł.

 

Nowe przepisy dotyczą zasiłku rodzinnego i dodatków do niego z tytułu: urodzenia dziecka, samotnego wychowywania dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania.

 

Świadczenia będą wypłacane w wysokości różnicy między przysługującą łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód pomnożoną przez liczbę osób w danej rodzinie. Przekroczenie nie może być wyższe niż suma otrzymywanych świadczeń. Wypłata świadczenia może nastąpić, jeżeli ustalona kwota będzie wyższa lub równa 20 zł.               

 

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy ul. Wrocławska 78 w pokoju nr 4 tel. 71 318 01 80 wew. 15.  


 

 
Od 1 listopada 2019 r. do 31 października 2020 r. zasiłek rodzinny przysługuje osobom jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza - 674 zł, w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności – 764 zł.
 
Za dochód rodziny przyjmuje się przeciętny miesięczny dochód członków rodziny uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.
 
Zasiłek rodzinny przysługuje osobom do ukończenia przez dziecko:
 
-  18 roku życia, lub

-  nauki w szkole jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,

-  24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i  legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 
W okresie od 1 listopada 2019r. do 31 października 2020r. wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
 

-  95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,

-  124 zł na dziecko w wieku od 5 do 18 roku życia,

-  135 zł na dziecko w wieku od 18 do 24 roku życia.

 
Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:
 

-  urodzenia dziecka - jednorazowo w wysokości – 1.000 zł,  

 

 -  opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł miesięcznie,  

 

- samotnego wychowywania dziecka - 193 zł (lub 273 zł w przypadku samotnego wychowywania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub znacznym stopniem niepełnosprawności),  

 

-  wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95 zł miesięcznie (na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego),

 

-  kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 90 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, 110 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia,

 

-   rozpoczęcia roku szkolnego – przysługuje raz w roku 100 zł,

 

-  podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 113 zł – gdy dziecko zamieszkuje w miejscowości, w której znajduje się szkoła (stancja) przez 10 miesięcy i 69 zł, gdy dziecko dojeżdża do miejscowości, w której znajduje się szkoła (przez 10 miesięcy).

 
 
 
Zasiłek rodzinny nie przysługuje jeżeli:
 

-  dziecko pozostaje w związku małżeńskim,

-  dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe   utrzymanie,

-  dziecko jest uprawnione do zasiłku rodzinnego na własne dziecko,

-  osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasadzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka chyba że:

-  drugi z rodziców dziecka nie żyje,

-  ojciec dziecka jest nieznany,

-  powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

 


Ilość odsłon:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  55-003 Czernica ul. Wrocławska 78
tel./fax 71 318-01-80, 71 318-00-34  e-mail : sekretariat@gops.czernica.pl