2021-07-27     Aureliusza, Natalii, Rudolfa        
Strona główna -> = ŚWIADCZENIA RODZINNE -> Świadczenia opiekuńcze

 

 

 

 
04.04.2013 r.
 
 
 

 

ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE to:
 
 
Zasiłek pielęgnacyjny >>> WZÓR WNIOSKU DO POBRANIA
 
 
Przysługuje bez względu na dochód:
 

- niepełnosprawnemu dziecku,

-  osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

-  osobom pełnoletnim z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (stopień umiarkowany musi powstać przed 16 rokiem życia),

-  osobie, która ukończyła 75 lat,

-  osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

 

 
Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 215,84 zł.
 
 
Świadczenie pielęgnacyjne >>>WZÓR WNIOSKU DO POBRANIA
 
Od 1 stycznia 2010 r - bez względu na posiadany dochód. 
 
 
Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje w wysokości 1830 zł miesięcznie:
 

-  matce albo ojcu  lub

-  innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 2086 ze zm.) ciąży obowiązek alimentacyjny,

-  opiekunowi faktycznemu dziecka

 

jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymująca się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

 
Za osobę, która pobiera świadczenie pielęgnacyjne ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenie społeczne przez okres niezbędny do uzyskania 20 letniego w przypadku kobiet i 25 letniego w przypadku mężczyzn okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego, jednak nie dłużej niż przez okres 20 lat).
 
Składka opłacana jest za osoby, które nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu na podstawie innych przepisów.
 
Za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne, która nie ma możliwości podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne.
 
 
Ilość odsłon:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  55-003 Czernica ul. Wrocławska 78
tel./fax 71 318-01-80, 71 318-00-34  e-mail : sekretariat@gops.czernica.pl