2021-01-22     Dominiki, Mateusza, Wincentego     "Kiedy nie można zaatakować myśli, atakuje się myśliciela" - Paul Valery    
Strona główna -> = FUNDUSZ ALIMENTACYJNY -> Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

 

Przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyzszej do ukończenia przez nią 25 roku zycia albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

 

Przysługują jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 800 zł

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów - jednakże  nie wyższej niż  500 zł

 

Ustalenie prawa do świadczeń oraz ich wypłata następują na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

 

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

 

 • zaświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka rodziny, wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego,

   

 • zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów,

   

 • inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń w tym:

   

- dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej,

- zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji,

- orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

- odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzajacego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierajacego treść ugody sadowej,

- orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,

- zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,

- informację sądu o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności.

 

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują jeżeli osoba uprawniona:

 

 • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej,
 • jest pełnoletnia i posiada własne dziecko,
 • zawarła zwiazek małżeński.

 

 

Ilość odsłon:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  55-003 Czernica ul. Wrocławska 78
tel./fax 71 318-01-80, 71 318-00-34  e-mail : sekretariat@gops.czernica.pl