2021-01-22     Dominiki, Mateusza, Wincentego     "Kiedy nie można zaatakować myśli, atakuje się myśliciela" - Paul Valery    
Strona główna -> = FUNDUSZ ALIMENTACYJNY -> Postępowanie wobec dłuzników alimentacyjnych

 

Postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego
 
 
 
W przypadku bezskuteczności egzekucji osoba uprawniona może złożyć wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie od komornika o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności i o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania alimentów.
 
 
Po otrzymaniu wniosku gmina właściwa dla miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego:
 
  • - przeprowadza wywiad alimentacyjny w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, jego stanu zdrowia oraz przyczyny niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej,

 

  • - pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań odbiera od dłużnika oświadczenie majątkowe,

 

  • - przekazuje komornikowi wszelkie informacje mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji, w szczególności zawarte w wywiadzie alimentacyjnym i oświadczeniu majątkowym dłużnika.

     

 
W przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swych zobowiązań z powodu braku zatrudnienia organ właściwy dłużnika:
 
 
  • - zobowiązuje się dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w Urzędzie pracy,

 

  • - zwraca się do starosty o podjecie działań w celu aktywizacji zawodowej dłużnika, bądź o skierowanie dłużnika do robót publicznych.
 
W przypadku uniemożliwiania przez dłużnika przeprowadzenia wywiadu, odmowy złożenia oświadczenia majątkowego, odmowy podjęcia prac w ramach robót publicznych lub odmowy zarejestrowania się w urzędzie pracy-organ właściwy
 
  • - składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny( Dz.U nr 88,poz 553 ze zm ),

 

  • - kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jady dłużnika alimentacyjnego.

 

 

 

 

Ilość odsłon:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  55-003 Czernica ul. Wrocławska 78
tel./fax 71 318-01-80, 71 318-00-34  e-mail : sekretariat@gops.czernica.pl