2020-11-24     Emmy, Flory, Romana     "Prawdziwa miłość zawsze milczy: wyrazem prawdy są czyny, nie słowa". William Szekspir    
Strona główna -> Pilotażowy program "UCZEŃ NA WSI..."

 

Program "Uczeń na wsi" realizowany był do roku 2010

 


Pilotażowy program

 

 "UCZEŃ NA WSI - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie" 

 

Dofinansowanie w ramach programu może obejmować koszty:

 

 1. zakupu przedmiotów ułatwiających lub umozliwiających naukę,
 2. uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej ( w tym wakacyjne obozy),
 3. związane z dostępem do internetu ( instalacja i abonament)
 4. kursów dokształcających w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych ( w przypadku kursów organizowanych poza miejscem zamieszjkania ucznia, dofinansowaniu mogą podlegać również koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia.
 5. wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.

 

W przypadku uczniów szkół gimnazjalnych przyznana pomoc finansowa może obejmować:

 1. opłaty za naukę ( czesne),
 2. zakwaterowanie ( gdy uczeń pobiera naukę poza miejscem stałego zamieszkania, w tym wyżywienie ),
 3. dojazdów do szkoły.

 

Dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu może otrzymać uczeń niepełnosprawny, który:

 1. posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawnosci
 2. pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej  ( z wyłączeniem szkoły policealnej),
 3. posiada stałe zameldowanie na terenie gminy
 4. posiada średnie  miesięczne dochody brutto nie przekraczajace 120 % najniższego wynagrodzenia przypadającego na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.

 

Wniosek pobiera się i składa w Ośrodku Pomocy Społecznej do dnia 30 września danego roku realizacji programu.

Dokumenty, które należy złożyć wraz z wnioskiem to:

 1. kserokopia ważnego orzeczenia o niepełnosprawnoścu lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 2. oświadczenie Wnioskodawcy o dochodzie brutto, którego wzór stanowi załacznik do formularza wniosku,
 3. zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki przez ucznia w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej,
 4. kserokopia aktu urodzeniaucznia,
 5. kserokopia dokumentu o ustanowienie opieki prawnej nad podopiecznym - dotyczy Wnioskodawców, bedących opiekunami prawnymi ucznia.

 

Za wniosek kompletny uważa się wniosek zawierający wszystkie wymagane dane wraz z kompletem wymaganych dokumentów 

Ilość odsłon:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  55-003 Czernica ul. Wrocławska 78
tel./fax 71 318-01-80, 71 318-00-34  e-mail : sekretariat@gops.czernica.pl