2020-07-09     Hieronima, Palomy, Weroniki        
Strona główna -> Klub Seniora " ZŁOTA JESIEŃ" -> Regulamin organizacyjny Klubu
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 5/210
Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Czernicy
z dnia 09.03.210 r.
 
REGULAMIN ORGANIZACYJNY KLUBU SENIORA "  W CZERNICY
 
Klub Seniora w Czernicy działa w oparciu o przepisy prawa, a w szczególności:
1.      Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( t.j. Dz.U z 2009 r. Nr 175 poz.1362  ze zm.).
2.      Zarządzenia Nr 3/2010 z dnia 09.03.2010 r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy w sprawie utworzenia Klubu Seniora w Czernicy.
 
Rozdział I.  Postanowienia ogólne
 
1.     Klub Seniora zwany dalej Klubem Seniora został utworzony w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy.
2.      Obszarem działania Klubu jest Gmina Czernica, sołectwo Czernica
3.      Miejscem spotkań jest  świetlica wiejska w Czernicy przy ul. Odrzańskiej 2
4.     Członkami Klubu Seniora w Czernicy mogą być emeryci, renciści i inne osoby zainteresowane działalnością Klubu z Czernicy i Gminy Czernica.
5. Klubem kieruje Zarząd Klubu przy udziale koordynatora powołanego przez Kierownika.
 
Rozdział II.  Cele i podmioty działania
 

      1. Celem nadrzędnym Klubu jest zagospodarowanie czasu wolnego, aktywizacja  i  integracja społeczności lokalnej.

2.      Do podstawowych zadań Klubu należy:
1)     rozpoznawanie potrzeb i rozwijanie zainteresowań środowiska seniorów,
2)      organizowanie spotkań tematycznych,
3)      organizowanie wycieczek krajoznawczych,
4)      organizowanie wycieczek kulturoznawczych,
5)      organizowanie imprez okolicznościowych,
6)      organizowanie różnego rodzaju sekcji.
 
Rozdział III.  Władze Klubu Seniora
 
1.       Najwyższą władzą Klubu jest Ogólne Zebranie Członków Klubu.
2.       Ogólne zebranie członków Klubu może być zwołane z inicjatywy Zarządu Klubu, koordynatora lub na wniosek 1/5 liczby członków Klubu.
3.       Do kompetencji Ogólnego Zebrania należy:
1)      Uchwalanie ogólnych kierunków działalności merytorycznej Klubu,
2)      Przyjmowane i ocena sprawozdań Zarządu Klubu,
4.       Klub zarządzany jest przez Zarząd Klubu.
5.       Członkowie Zarządu wybierani są na zebraniu ogólnym w głosowaniu tajnym lub jawnym  np. zwykłą większością głosów.
6.       W skład Zarządu Klubu wchodzą:
1)      Przewodniczący klubu,
2)      Zastępca Przewodniczącego,
3)      Sekretarz,
4)      Skarbnik,
5)      Członek Zarządu.
7.       Zarząd jest organem wykonawczym i działa w interesie swoich członków.
8.       Kadencja Zarządu trwa przez okres dwóch lat. W 2010 roku do dnia 31.12.2010 r.
9.       Praca w Klubie Seniora jest całkowicie społeczna.
10.   Do obowiązków Zarządu Klubu Seniora należy:
1)     Opracowanie rocznego planu rzeczowo-finansowego do 31 stycznia każdego roku.
2)      Realizacja planu działalności Klubu Seniora.
3)      Sporządzanie sprawozdań rocznych z realizacji zadań Klubu.
    11.   Do zadań koordynatora w szczególności należy
1)      koordynacja i monitorowanie pracy Klubu,
2)     dbanie o rozwój Klubu ( m.in. współpraca ze społecznością lokalną, promocja idei samopomocy),
3)      poradnictwo, doradztwo,
4)      współpraca z animatorami grup.
 
Rozdział IV.  Finanse i organizacja Klubu
 
  1. Członkowie Klubu opłacają miesięczną składkę członkowską w wysokości  5,00 zł.
  2. Zgromadzone środki będą przeznaczane na bieżące potrzeby Klubu.
  3. Klub Seniora w Czernicy  może być finansowany z :
- dotacji GOPS w Czernicy
- innych dotacji.
 
  1. Klub jest czynny w każdą pierwszą środę miesiąca  w godzinach  od  18 do 20
  2. W przypadku imprez okolicznościowych i innych zajęć zorganizowanych czas działalności Klubu może być wydłużony w zależności od potrzeb.
 
Rozdział V.  Prawa i obowiązki członków Klubu Seniora
 
      1.    Do praw członków Klubu należy:
1)      korzystanie ze wszystkich form działalności prowadzonych w Klubie,
2)      rozwijanie własnych zainteresować,
3)      uczestnictwo w imprezach oraz wycieczkach,
4)      poszanowanie swoich praw i godności osobistej,
5)      wolność słowa przekonania i wyznania,
6)      uzyskanie pełnej informacji o działalności Klubu.
 
 2.     Do obowiązków członków Klubu należy:
1)      poszanowanie godności osobistej innych członków Klubu,
2)     dbałość i poszanowanie sprzętów oraz przedmiotów stanowiących wyposażenie placówki oraz dbanie o porządek,
    3)  przestrzeganie norm i zasad wzajemnego współżycia społecznego.
 
Rozdział VI.  Postanowienia końcowe
 
1.   Zmiany Regulaminu Klubu Seniora mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalenia.
2.   Klub używa podłużnej pieczęci o brzmieniu:
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy
Klub Seniora „ ZŁOTA JESIEŃ”
55-003 Czernica ul. Wrocławska 78
tel, fax  71 318 01 80
 
  1. Niniejszy regulamin wymaga zatwierdzenia  Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej i Zarządu  Klubu.
 Kierownik
Krystyna Zaraś
 
 
*************************************************************************************************************   

 

 

 

Koordynator Klubu  Seniora w Czernicy: Starszy specjalista pracy socjalnej - Maria Bernal

 

 
Zarząd Klubu Seniora  "Złota Jesień" w Cernicy
 
Przewodniczący                      -  Ryszard Maćków 
Zastępca przewodniczącego     -  Ewa Król 
Skarbnik                                 - Genowefa Łaszanowska 
Sekretarz                              - Barbara Gocoł 
Członek zarządu                      - Bogdan Kałuszka
 
 
Miejsce spotkań Klubu - Świetlica wiejska w Czernicy  ul.Odrzańska 2
 
 w każdą pierwszą środę miesiąca
od godz 1800    do godz.  do 2000     
    
W przypadku imprez  godziny otwarcia ustalane są w zależności od potrzeb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilość odsłon:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  55-003 Czernica ul. Wrocławska 78
tel./fax 71 318-01-80, 71 318-00-34  e-mail : sekretariat@gops.czernica.pl