2021-05-19     Celestyny, Iwony, Piotra     "Jest światło i nieustający dzień tam, gdzie panuje miłość". ks. Tadeusz Olszański    
Czernica, dnia 20,12.2010 r.
 
W dniu 17.12.2010r. odbyła się konferencja podsumowująca trzecią edycję projektu systemowego „Aktywni – potrzebni” realizowany w 2010r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy.
 
         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy w 2010r. po raz trzeci realizował projekt systemowy „Aktywni – potrzebni” z Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji , Poddziałanie 7.1.1 Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. We wszystkich projektach brało udział łącznie 30 osób. Wszelkie działania realizowane w ramach projektu odbywały się przy uwzględnieniu i respektowaniu zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn. W projekcie w 2010r. wzięło udział 6 osób, w tym 5 kobiet i 1 mężczyzna. W ramach działania Aktywna integracja uczestnicy zostali objęci wsparciem w postaci trzech instrumentów: Aktywizacja społeczna w tym treningi kompetencji i umiejętności społecznych, Aktywizacja zawodowa, w tym doradca zawodowy oraz Aktywizacja edukacyjna czyli zdobywanie nowych kompetencji i umiejętności zawodowych.
Od 17 sierpnia br. grupa 6 uczestników wzięła udział w pierwszej części projektu, która obejmowała warsztaty i konsultacje indywidualne z psychologiem. W ramach spotkań z psychologiem odbyły się zajęcia poświęcone m.in. skutecznej komunikacji, autoprezentacji, motywowaniu siebie, zarządzaniu czasem, planowaniu celów, asertywności. Wszystkie zajęcia miały charakter ćwiczeń, a ich głównym celem było nie tylko zaprezentowanie materiału, ale i nauka wprowadzania go w życie.
Druga część projektu rozpoczęła się 6 września 2010r. i obejmowała warsztaty i konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym. Podczas zajęć uczestnicy m.in. nauczyli się tworzyć swój własny plan działania, dowiedzieli się jak wygląda obecny rynek pracy, zrobili bilans swoich kompetencji zawodowych. Wszyscy aktywnie uczestniczyli w zajęciach z psychologiem i doradcą zawodowym.
Trzecim wsparciem uczestnicy zostali objęci w listopadzie br., a był to kurs „Konserwator terenów zielonych”. W pierwszej części odbyły się zajęcia teoretyczne, które obejmowały m.in. podstawowe zagadnienia dotyczące roślin, wybrane gatunki roślin, informacje dotyczące zabiegów pielęgnacyjnych w zależności od pory roku, sprzęt używany do pielęgnacji roślin. Druga część obejmowała zajęcia praktyczne, a podczas ich realizacji uczestnicy zapoznali się m.in. z zasadami BHP podczas wykonywania pracy, przygotowania i wytyczenia miejsc pod nasadzenie, przeprowadzili nasadzenia roślin oraz  zdobyli umiejętność pielęgnacji roślin po posadzeniu. Zajęcia praktyczne odbywały się na placu przed budynkiem OPS.
 
W tym roku w ramach projektu OPS w Czernicy zorganizował także dwa działania o charakterze środowiskowym. W październiku br. odbyła się wycieczka do ZOO dla uczestników projektu oraz ich rodzin. W wycieczce brało udział łącznie 19 osób, w tym 4 pracowników. W grudniu 2010r. zostały zorganizowane spotkania ze Świętym Mikołajem w Czernicy, Chrząstawie, Jeszkowicach, Kamieńcu Wrocławskim, Nadolicach oraz w Ratowicach. Spotkania mikołajowe uświetnił specjalnie przygotowany program dla najmłodszych. Śnieżynka Wiola i Rudolf Czerwononosy razem z dziećmi bawili się i tańczyli przy dźwiękach różnych piosenek. Po zabawach wszystkie dzieci otrzymały od Mikołaja paczki, które wywołały wśród najmłodszych ogromną radość. We wszystkich spotkaniach ze Świętym Mikołajem wzięło udział ponad 300 dzieci.
         Ostatnią częścią projektu była konferencja podsumowująca tegoroczny projekt. Konferencja odbyła się w dniu 17 grudnia 2010r. w restauracji Impressa. Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele władz gminnych, uczestnicy projektu, pracownicy OPS oraz przedstawiciel firmy szkoleniowej „VADEMECUM”.
         Podczas trzech lat realizacji projektu systemowego „Aktywni – potrzebni” wsparciem w ramach trzech instrumentu Aktywnej integracji zostało objętych razem 30 osób w tym 28 kobiet i 2 mężczyzn. W każdym roku odbywały się zajęcia z kompetencji i umiejętności społecznych oraz zajęcia z doradcą zawodowym. W 2008r.w projekcie brało udział 11 osób i  przeprowadzone były trzy kursy: „Obsługa komputera dla osób początkujących”, kurs „Kierowca Operator wózków widłowych” oraz kurs specjalistyczny „ Opiekun nad chorym, w tym nad chorym z zaburzeniami psychicznymi”. Rok później w projekcie uczestniczyło 13 osób i odbyły się trzy kursy: „ Kurs prawa jazdy kat. „B”, „Wizaż i stylizacja paznokci” i kurs „Florysta”. W przyszłym roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy nadal będzie kontynuował realizację projektu „Aktywni – potrzebni”.
Koordynator projektu
Renata Godek - Fiet
 
                                                                           
 

 
 
 
Projekt systemowy „Aktywni – potrzebni”
 
    
     Od sierpnia 2010r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy rozpoczął realizację założonego zadania aktywnej integracji w ramach projektu systemowego „Aktywni- potrzebni”. Grupa 6 uczestników brała udział w dwóch instrumentach aktywnej integracji: Aktywizacji społecznej w tym w treningach kompetencji i umiejętności społecznych oraz aktywizacji zawodowej obejmującej treningi w zakresie kompetencji zawodowych.
      Po sprecyzowaniu umiejętności  poszczególnych uczestników przez doradcę zawodowego osoby zostaną skierowane od października 2010r. na szkolenie zawodowe w celu zdobycia nowych kompetencji i umiejętności zawodowych.
      Projekt zakończony zostanie 31.12.2010r.
 
 
 

 
 
OGŁOSZENIE
 
 
Osoby zainteresowane zwiększeniem swoich kwalifikacji zawodowych, podniesieniem umiejętności, powrotem na rynek pracy, niepracujące w wieku aktywności zawodowej (15-64 lat ) 
 
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERNICY
 
ZAPRASZA 
 
do wzięcia udziału w realizowanym w 2010 roku projekcie systemowym
"Aktywni-potrzebni" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej.  
 
 
W ramach projektu proponujemy:
  •  -  szkolenia i kursy zawodowe,
  •  -  warsztaty  z doradcą zawodowym  w  zakresie  kompetencji  zawodowych i   aktywnego poszukiwania pracy,
  •  - spotkania z psychologiem w ramach treningu kompetencji i umiejętności społecznych,
  • -  indywidualne poradnictwo i wsparcie psychologiczne i zawodowe.
 
Dodatkowo oferujemy:
 
  • -  wsparcie finansowe dla uczestników  projektu z przeznaczeniem na działania związane z udziałem w projekcie (np.przejazdy na szkolenia, zajęcia i warsztaty),
  • -  pomoc  w  zorganizowaniu  opieki  nad  dziećmi  na  czas  uczestnictwa  w    projekcie,
  • -  spotkania i imprezy plenerowe (np. piknik rodzinny),
  • -  pracę socjalną z uczestnikami projektu, poradnictwo i doradztwo.
 
 
Nabór uczestników do projektu: do dnia 14.05.2010r.
 
 
 Przewidywany czas realizacji projektu: kwiecień 2010r.- grudzień 2010r.
 
 
Jeżeli się zdecydowałe(a)ś zadzwoń lub przyjdź!
 
Informacji udziela realizator projektu:  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kolejowa 3  tel. 071/318-01-80
 
 

 

Ilość odsłon:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  55-003 Czernica ul. Wrocławska 78
tel./fax 71 318-01-80, 71 318-00-34  e-mail : sekretariat@gops.czernica.pl