2021-02-27     Gabrieli, Liwii, Leonarda        
Strona główna -> REALIZOWANE ZADANIA 

W  GOPS w Czernicy można ubiegać się o :

 

1.    ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ

         1.        świadczenia pieniężne (zasiłki celowe, okresowe, stałe), 

         2.        świadczenia w postaci rzeczowej, 

         3.        usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

         4.        pomoc w postaci jednego ciepłego posiłku; 

 

2.    ŚWIADCZENIA RODZINNE

1.      zasiłki rodzinne,

2.        dodatki do zasiłków rodzinnych;   

 

 

3.    ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE

         1.      zasiłki pielęgnacyjne,

         2.      świadczenia pielęgnacyjne,

         3.      specjalny zasiłek opiekuńczy; 

 

4.    BECIKOWE

5.    ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO;

6.    DODATKI MIESZKANIOWE;

7.   SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia pielęgnacyjne;

8.   SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE  za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i osoby rezygnujące zatrudnienia z związku z koniecznością zapewnienia opieki osobie potrzebującej;

9.   USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ dla osób pozostających poza systemem ubezpieczenia zdrowotnego;

10. STYPENDIUM SZKOLNE I ZASIŁEK SZKOLNY; 

11. INNĄ POMOC WYNIKAJĄCĄ Z PROGRAMÓW RZĄDOWYCH  w szczególności z powodu zdarzeń losowych (powodzi, suszy itp.);

12. ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE  (500+).

 

 

 W  GOPS  uzyskasz też pomoc  w  postaci:

 

 

1.    PRACY SOCJALNEJ

2.    DORADZTWA

3.    PORADNICTWA

4.   KONSULTACJI Z PSYCHOLOGIEM I PRAWNIKIEM

Ilość odsłon:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  55-003 Czernica ul. Wrocławska 78
tel./fax 71 318-01-80, 71 318-00-34  e-mail : sekretariat@gops.czernica.pl