2021-09-18     Ireny, Irminy, Stanisława     "Nadzieja nie jest marzeniem, lecz sposobem przekształcenia marzeń w rzeczywistość" - Joseph Suenens    
Strona główna -> REALIZOWANE ZADANIA 

W  GOPS w Czernicy można ubiegać się m.in. o:

  

1.    ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ

 

1.        świadczenia pieniężne (zasiłki celowe, okresowe, stałe), 

 

2.        świadczenia w postaci rzeczowej,

 

3.        usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

 

4.        pomoc w postaci jednego ciepłego posiłku; 

    

2.    ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

1.      zasiłki rodzinne,

 

2.    dodatki do zasiłków rodzinnych;   

    

3.    ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE

 

1.      zasiłki pielęgnacyjne,

 

2.      świadczenia pielęgnacyjne,

 

3.      specjalny zasiłek opiekuńczy; 

 

4.    BECIKOWE;

 

5.    ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO;

 

6.    DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE;

 

7.   SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia pielęgnacyjne;

 

8.   SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE  za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i osoby rezygnujące zatrudnienia z związku z koniecznością zapewnienia opieki osobie potrzebującej;

 

9.   USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ dla osób pozostających poza systemem ubezpieczenia zdrowotnego;

 

10. STYPENDIUM SZKOLNE I ZASIŁEK SZKOLNY; 

 

11. INNĄ POMOC WYNIKAJĄCĄ Z PROGRAMÓW RZĄDOWYCH  w szczególności z powodu zdarzeń losowych (powodzi, suszy itp.);

 

12. ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE  (500+);

 

13. WYPRAWKA SZKOLNA "DOBRY START" (300+);

 

14. KARTA DUŻEJ RODZINY.

 

 

 W  GOPS  uzyskasz też pomoc  w  postaci:

 

 

1.    PRACY SOCJALNEJ

2.    DORADZTWA

3.    PORADNICTWA

4.    KONSULTACJI Z PSYCHOLOGIEM I PRAWNIKIEM

Ilość odsłon:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  55-003 Czernica ul. Wrocławska 78
tel./fax 71 318-01-80, 71 318-00-34  e-mail : sekretariat@gops.czernica.pl