2021-09-18     Ireny, Irminy, Stanisława     "Nadzieja nie jest marzeniem, lecz sposobem przekształcenia marzeń w rzeczywistość" - Joseph Suenens    
Strona główna -> = ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

 

PRAWO DO ŚWIADCZEŃ  OPIEKI ZDROWOTNEJ 
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy zgodnie z przekazanymi kompetencjami zajmuje się ustaleniem prawa i przygotowaniem decyzji w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców, którzy takiego prawa nie posiadają.
 
Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510).

 

Zgodnie z art. 54 wyżej cytowanej ustawy, decyzję wydaje się po:

     1)  przedłożeniu przez świadczeniobiorcę dokumentów potwierdzających:

 a) posiadanie obywatelstwa polskiego, 
 b) zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 

     2)  przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego,

 

     3) stwierdzeniu spełnienia kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.),

 

     4)  stwierdzeniu przez pracownika socjalnego niewystępowania dysproporcji  między udokumentowaną wysokością dochodu, a sytuacją majątkową osoby lub rodziny, wskazującą, że osoba ta lub rodzina jest w stanie przezwyciężyć trudną sytuację życiową, wykorzystując własne zasoby majątkowe, w szczególności w przypadku posiadania znacznych zasobów finansowych, wartościowych przedmiotów majątkowych lub nieruchomości, można odmówić przyznania świadczenia., której mowa w art. 12 ustawy o pomocy społecznej.

 

Ilość odsłon:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  55-003 Czernica ul. Wrocławska 78
tel./fax 71 318-01-80, 71 318-00-34  e-mail : sekretariat@gops.czernica.pl