2021-05-19     Celestyny, Iwony, Piotra     "Jest światło i nieustający dzień tam, gdzie panuje miłość". ks. Tadeusz Olszański    

 

19.12.2011 r. -  Konferencja podsumowująca IV edycję projektu " Aktywni-potrzebni"

 

W dniu 15.12.2011r. odbyła się konferencja podsumowująca czwartą edycję projektu systemowego „Aktywni –potrzebni” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w 2011 r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy. 

 

Konferencja odbyła się w uroczystej, przedświątecznej atmosferze. Uczestnikom wręczone zostały certyfikaty potwierdzające udział  w projekcie. W konferencji wzięli udział zaproszeni goście: Wójt Gminy Pan Stefan Dębski, Skarbnik Gminy , Zastępca Wójta, Pełnomocnik Wójta d.s uzależnień, pracownik d.s Rady Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Pan Jarosław Jagielski oraz Radni Gminy Czernica, sołtysi wsi, w których odbywały się w tym roku "Spotkania z Mikołajem", Dyrektorzy szkół i jednostek organizacyjnych Gminy oraz przedstawiciele firm; Pan Maciej Jakubiak przeprowadzający szkolenie " Konserwtor terenów zielonych" i Pan Waldemar Serafin, który przeprowadził szkolenie z zakresu "Podstawy obsługi komputera".

 

Kierownik GOPS Krystyna Zaraś przedstawiała cele realizowanego projektu, zadania oraz budżet na realizację projektu w latach od 2008 r. do 2011 r. Koordynator projektu Renata Godek - Fiet przedstawiła szczegółowo działania  zaplanowane i zrealizowane w 2011 r.

Uczestnikom projektu wręczone zostały certyfikaty potwierdzające udział w projekcie. Pani Renata Ciborowska w imieniu wszystkich uczestników podziękowała za możliwość odbycia interesujących i przydatnych szkoleń oraz warsztatów. Wójt Stefan Dębski pogratulował  uczestnikom udziału i ukończenia projektu oraz ukończonych szkoleń.  W związku ze zbliżającymi się świętami uwszystkim  obecnym na konferencji złożone zostały życzenia świąteczne  oraz wręczone stroiki świąteczne wykonane własnoręcznie przez wolontariuszy  działających przy GOPS w Czernicy. Nie zabrakło też życzeń w języku hiszpańskim  złożonych przez wolontariuszy z Hiszpanii goszczących w Gminie Czernica w ramach programu "Wolontariatu Europejskiego" realizowanego przez GOPS.

 

 

W 2011r. GOPS w Czernicy po raz czwarty realizował  projekt systemowy Aktywni – potrzebni z Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. We wszystkich edycjach projektu brało udział łącznie 38 osób. Wszelkie działania realizowane w ramach projektu odbywały się przy uwzględnieniu i respektowaniu zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn.

Ogólny budżet projektu wynosił: 132.243,98  złotych w tym wkład własny to kwota 13.885,62 zł. W projekcie w 2011r. wzięło udział 8 osób, w tym 5 kobiet i 3 mężczyzn. W ramach działania Aktywna integracja uczestnicy zostali objęci wsparciem w postaci trzech instrumentów: Aktywizacja społeczna, w tym treningi kompetencji i umiejętności społecznych, Aktywizacja zawodowa, w tym doradca zawodowy oraz Aktywizacja edukacyjna, czyli zdobywanie nowych kompetencji i umiejętności zawodowych.

W lipcu br. grupa 8 osób wzięła udział w warsztatach i konsultacjach indywidualnych z doradcą zawodowym. Podczas zajęć z doradcą zawodowym, które trwały 22 godziny uczestnicy m.in.. poznali aktywne formy poszukiwania pracy, sporządzali dokumenty aplikacyjne, przygotowywali się do rozmowy kwalifikacyjnej.

W sierpniu 2011r. odbyły się warsztaty i spotkania indywidualne uczestników z psychologiem, podczas, których przeprowadzony był trening kompetencji i umiejętności życiowych obejmujący takie tematy jak: inteligencja emocjonalna, motywacja, stres, komunikacja interpersonalna, w tym bariery komunikacyjne, asertywność, agresja, uległość.

Od września br. do listopada br. 8 osób uczestniczyło w aktywizacji edukacyjnej. We wrześniu 2011r. został przeprowadzony kurs „Konserwator terenów zielonych”. Po zajęciach teoretycznych, które obejmowały m,in. podstawowe zagadnienia dotyczące roślin, informacje dotyczące zabiegów pielęgnacyjnych, zakończonych egzaminem rozpoczęły się zajęcia praktyczne. Podczas ich realizacji kursanci wytyczali i przygotowywali miejsca pod nasadzenia, przeprowadzali nasadzenia roślin. Odbywały się one w ogrodzie przed siedzibą Ośrodka.

W październiku i listopadzie odbył się kurs „Obsługa komputera dla osób początkujących”. Zakończył się on egzaminem sprawdzającym umiejętności obsługi komputera przez uczestników.

            W tym roku w ramach projektu GOPS w Czernicy zorganizował również dwa działania o charakterze środowiskowym. W sierpniu br. odbyła się impreza plenerowa „Pożegnanie lata z GOPS-em”. Przy realizacji tego zdania pomagali nam wolontariusze z Centrum Wolontariatu, którzy są zrzeszeniu przy OPS. Przy wejściu znajdowały się tablice, na których przedstawione były w formie zdjęć wszystkie działania realizowane przez GOPS. Przygotowaliśmy także zaplecze gastronomiczne oraz stoisko z loterią, które cieszyło się dużym powodzeniem. Atrakcją był również wóz strażacki oraz konkurencje sportowe prowadzone przez strażaków. Swoje stoiska miały Klub Seniora „Złota Jesień” z Czernicy oraz Grupa Wsparcia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Razem Łatwiej”. Najmłodsze dzieci najbardziej cieszyły się z dmuchanego zamku, zjeżdżali oraz balonów i lodów rozdawanych pod koniec imprezy. Dla dzieci i ich rodziców zorganizowane były różne konkursy i zabawy prowadzone przez animatorki.

Drugim działaniem środowiskowym były „ Spotkania ze św. Mikołajem” w 5 miejscowościach na ternie Gminy Czernica (Gajków, Jeszkowice, Czernica, Chrząstawa Wielka, Ratowice). Spotkania mikołajowe uświetnił specjalnie przygotowany program dla najmłodszych. Animatorka Wiola oraz gość specjalny Sponge Bob Kanciastoporty wraz z dziećmi bawili się i tańczyli przy dźwiękach różnych piosenek. Na zakończenie każdego spotkania pojawił się Św. Mikołaj i wręczył dzieciom prezenty, które wywołały wśród najmłodszych ogromną radość. W spotkaniach mikołajowych uczestniczyli również wolontariusze z Hiszpanii, którzy w roli Śnieżynki i pomocnika św. Mikołaja brali czynny udział w zabawach z dziećmi.

Ostatnią częścią projektu była konferencja podsumowująca tegoroczny projekt. Odbyła się ona 15 grudnia 2011r. w restauracji „Impressa”. Na spotkanie zostali zaproszenie przedstawiciele władz gminny, uczestnicy projektu, radni gminy, pracownicy OPS oraz przedstawiciele firm szkoleniowych.

W przyszłym rok Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy nadal będzie aplikował o środki na kontynuację projektu „Aktywni – potrzebni”.

 

                                                                      Koordynator projektu – GOPS Czernica                                                                                         Renata Godek –Fiet


Mikołaj w Gminie Czernica zaprasza
 


 
 


 12.10.2011 r. - Kolejna kurs realizowany w ramach projektu "Aktywni Potrzebni"

 

      Od 10 października 2011r. w ramach projektu systemowego „Aktywni- potrzebni” rozpoczął się kurs „Obsługa komputera dla osób początkujących”. W szkoleniu bierze udział 6 uczestników projektu, którzy poznają tajniki budowy komputera oraz możliwości korzystania z programów komputerowych i Internetu. Kursanci podczas pierwszych zajęć radzili sobie doskonale pomimo, że niektóre osoby nie korzystały do tej pory z takiej formy zdobywania informacji. Kurs będzie trwał do końca października br.

 Galeria zdjęć...

 


27.09.2011 r. -  Szkolenie pt.:" Konserwator terenów zielonych"


     W dniach od 05.09. 2011r.do 16.09.2011r. dla uczestników projektu systemowego „Aktywni – potrzebni” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zostało przeprowadzone szkolenie „Konserwator terenów zielonych”. Po zajęciach teoretycznych uczestnicy rozpoczęli szkolenie praktyczne w ogrodzie przez budynkiem GOPS. Do szkolenia zawodowego przystąpiło 8 uczestników. Wszyscy kursanci zdali egzamin z wynikiem pozytywnym i otrzymają zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia na uroczystej konferencji podsumowującej projekt.

Galeria zdjęć...

 


 

29.07.2011 r. - Ruszyła czwarta edycja „Aktywni - potrzebni”
 

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy w lipcu rozpoczął już czwartą edycję projektu systemowego „Aktywni-potrzebni”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Dzięki środkom z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki mamy finansowany etat pracownika socjalnego i środki na aktywną integrację społeczną skierowaną do mieszkańców gminy Czernica.

     Do projektu zostało zakwalifikowanych 9 osób. W ostatnim tygodniu lipca 2011r. w ramach aktywnej integracji uczestnicy zakończyli udział w  zajęciach z aktywizacji zawodowej, która obejmowała warsztaty i spotkania indywidualne z doradcą zawodowym. Obecnie uczestnicy projektu mają intensywne zajęcia i warsztaty z psychologiem obejmujace aktywizację i integrację społeczną.  Od września 2011r. planuje się rozpoczęcie aktywizacji edukacyjnej w ramach, której będą realizowane kursy i szkolenia zawodowe.


 

 

 

 

 

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  W CZERNICY

 

 

 

 

o g ł a s z a   n a b ó r   i  z a p r a s z a

 

Osoby w wieku aktywności zawodowej (15-64 lat), niepracujące  do wzięcia udziału w realizowanym w 2011 roku projekcie systemowym "Aktywni-potrzebni" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej.

           

Osoby zainteresowane zwiększeniem swoich kwalifikacji zawodowych, podniesieniem umiejętność autoprezentacji i kreowania własnej osoby, a także powrotem na rynek pracy powinny zgłosić się do NAS!

           

W ramach projektu proponujemy:

- szkolenia i kursy zawodowe,

- warsztaty z doradcą zawodowym w zakresie kompetencji zawodowych i aktywnego poszukiwania pracy,

- spotkania z psychologiem w ramach treningu kompetencji i umiejętności społecznych, 

- indywidualne poradnictwo i wsparcie psychologiczne i zawodowe.

 

Proponujemy również:

- wsparcie finansowe dla uczestników  projektu z przeznaczeniem na działania związane z udziałem w projekcie (np. przejazdy na szkolenia, zajęcia i warsztaty),

- pomoc w zorganizowaniu opieki nad dziećmi na czas uczestnictwa w projekcie,

- spotkania i imprezy plenerowe (np. mikołajki),

- pracę socjalną z uczestnikami projektu, poradnictwo, doradztwo.

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli się zdecydowałe(a)ś zadzwoń lub przyjdź!

 

Informacji udziela- realizator projektu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

55-003 Czernica, ul. Wrocławska 78

tel: (71) 318-01-80,      782-291-944,      721-262-141

www.gops.czernica.pl

 

 

Nabór uczestników do projektu: do dnia 03.06.2011r.

 

Przewidywany czas realizacji projektu: czerwiec 2011r.- grudzień 2011r.

 

Ilość odsłon:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  55-003 Czernica ul. Wrocławska 78
tel./fax 71 318-01-80, 71 318-00-34  e-mail : sekretariat@gops.czernica.pl