2021-05-19     Celestyny, Iwony, Piotra     "Jest światło i nieustający dzień tam, gdzie panuje miłość". ks. Tadeusz Olszański    


31.12.2012 - Konferencja Podsumowująca Projekty w 2012 roku

 

W dniu 19.12.2012r. odbyła się konferencja podsumowująca projekty realizowane przy zewnętrznym wsparciu finansowym w 2012r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy.

 

Konferencja odbyła się w uroczystej, przedświątecznej atmosferze. W konferencji wzięli udział zaproszeni goście: przedstawiciele gminy, radni, dyrektorzy szkół, uczestnicy projektów, pracownicy GOPS oraz osoby prowadzące szkolenia w ramach projektu „Aktywni – Potrzebni”.

Po uroczystym przywitaniu gości przez kierownika GOPS w Czernicy Panią Krystynę Zaraś, koordynatorzy poszczególnych projektów zaprezentowali dotychczasowe działania oraz ich rezultaty.

Do w/w działań należał projekt „Aktywni – Potrzebni” skierowany do osób bezrobotnych, mający na celu ich aktywizację poprzez kursy i szkolenia zawodowe.

Kolejnym był projekt Wolontariat Europejski „Kształtowanie tożsamości Europejskiej w gminie Czernica”. Była to już trzecia edycja, podczas, której gościliśmy dwie wolontariuszki z Hiszpanii. Służyły one pomocą w działaniach GOPS na rzecz społeczności lokalnej o charakterze edukacyjnym, aktywizującym oraz integracyjnym. Na co dzień ich pracę woluntarystyczną można było dostrzec w zajęciach dla dzieci w szkołach na terenie gminy.

W  2012 roku podejmowaliśmy również działania na rzecz osób w wieku 50+ w związku z obchodzeniem roku osób starszych. W ramach projektów „Szanse Mam” oraz „Akademia 50+” aktywizacja naszych seniorów przebiegała poprzez wycieczki, kursy artystyczne, komputerowe, z języka angielskiego, prelekcje ze specjalistami oraz zajęcia sportowe.

Również wsparliśmy grupę ochotników, którzy pomagają nam w każdym przedsięwzięciu w ramach Centrum Wolontariatu w Czernicy.  Otrzymane środki przeznaczyliśmy na szkolenie dla wolontariuszy z zakresu asertywności oraz ogólnej tematyki woluntarystycznej, zorganizowaliśmy spotkanie z psychologiem na temat skutków stosowania używek. Po zrekrutowaniu w szkołach nowych wolontariuszy przeprowadziliśmy dla wszystkich z Centrum Wolontariatu spotkania integracyjne.

Po przedstawieniu naszych dotychczasowych osiągnięć, nastąpiła podniosła chwila dla uczestników projektu, którym zostały wręczone certyfikaty ukończonych kursów. Na ręce wolontariuszek z Hiszpanii zostały złożone podziękowania za zaangażowanie w zadania im powierzone oraz serdeczność.

 

Rok 2012 stanowił dla nas wielkie wyzwanie, związane z realizacją wielu rozmaitych zadań. Jednak osiągnięcie założonych celów i wdzięczność osób uczestniczących w naszych działaniach, potwierdza, że nasza praca zmierza w dobrym kierunku.

 

Zapraszamy do Galerii Zdjęć

 

 


12.12.2012 r. - Projekt systemowy „Aktywni – potrzebni”

 

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy w 2012r. po raz piąty realizował projekt systemowy „Aktywni – potrzebni” z Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji , Poddziałanie 7.1.1 Rozwój                           i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. W projekcie uczestniczyło 13 osób, w tym 10 kobiet i 3 mężczyzn. Wszelkie działania realizowane w ramach projektu odbywały się przy uwzględnieniu i respektowaniu zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn. Celem głównym projektu było zwiększenie aktywizacji społeczno-zawodowej osób w wieku 15-64 lata z terenu gminy Czernica przy zastosowaniu aktywnych form wsparcia. W ramach działania Aktywna integracja uczestnicy zostali objęci wsparciem w postaci trzech instrumentów: Aktywizacja społeczna w tym treningi kompetencji i umiejętności społecznych, Aktywizacja zawodowa, w tym doradca zawodowy oraz Aktywizacja edukacyjna czyli zdobywanie nowych kompetencji i umiejętności zawodowych.

Od kwietnia br. uczestnicy brali udział w zajęciach z zakresu integracji zawodowej i społecznej oraz edukacyjnej. Spotkania z doradcą zawodowym obejmowały warsztaty samopoznania, diagnozę własnych predyspozycji zawodowych, poznanie obecnego rynku pracy oraz sporządzanie dokumentów aplikacyjnych. Podczas treningów z zakresu umiejętności psychospołecznych uczestnicyW ramach działań edukacyjnych odbyły się szkolenia: Obsługa komputera dla osób początkujących, Dzienny Opiekun, Opiekun osób starszych, Podstawy zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnych, Pierwsza pomoc oraz Zasady zdrowego żywienia.  

            W tym roku w ramach projektu OPS w Czernicy zorganizował także dwa działania o charakterze środowiskowym. We wrześniu br. odbyła się impreza plenerowa „Pożegnanie lata z GOPS-em, a w  grudniu 2012r. zostały zorganizowane spotkania ze Świętym Mikołajem w Wojnowicach, Gajkowie oraz w Ratowicach.

            Ostatnią częścią projektu będzie konferencja podsumowująca tegoroczny projekt, która odbędzie się 19 grudnia 2012r.

            W przyszłym roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy nadal będzie kontynuował realizację projektu „Aktywni – potrzebni”.

 

 

Galeria Zdjęć ....

 


27.09.2012 r. - SPÓŁDZIELNIA SOCJALNAPOMYSŁ NA WŁASNY BIZNES

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy i Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej zapraszają do udziału w bezpłatnym dwudniowym szkoleniu osoby, które chcą założyć spółdzielnię socjalną lub dowiedzieć się więcej na ten temat. Jeśli reprezentują  Państwo grupę osób chętnych zapraszamy do udziału 2 lub 3 osoby z grupy.

 

          Spółdzielnia socjalna daje możliwość powrotu na rynek pracy oraz realizację celów społecznych poprzez aktywność zawodową. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom podstawowych informacji o zakładaniu i prowadzeniu spółdzielni socjalnej. Zajęcia zostaną poprowadzone przez pracowników Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej, którzy wstępnie przedstawią zarówno formalne aspekty, jaki i praktyczny wymiar funkcjonowania takiego podmiotu.

 

Chętnych prosimy o zgłaszanie się  do piątku do dnia 19.10.2012 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy lub pod nr telefonu : 71 318-01-80, 728-291-944

 

Szkolenie odbędzie się w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy w dniach od 23 do 24 października 2012r.

 

 

Pomocne strony:

www.fres.org.pl
www.przedsiebiorczoscspoleczna.pl
www.ekonomiaspoleczna.pl

 

 


02.07.2012 r. - Połowa projekty "Aktywni-Potrzebni" już za nami

 

Już od pół roku swoje zadania w ramach projektu systemowego „Aktywni-potrzebni”, realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy. Do projektu przystąpiło 13 osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo oraz pracujących z terenu gminy Czernica. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Zakończyły się już m. in. warsztaty aktywizujące z doradcą zawodowym. Zaowocowały wzrostem umiejętności praktycznych z zakresu poruszania się po rynku pracy, przygotowywaniem dokumentów aplikacyjnych oraz poznaniem podstawowych zasad autoprezentacyjnych przydatnych podczas rozmowy rekrutacyjnej. W ramach zajęć został wyznaczony profil zawodowy każdego z uczestników, będzie on pomocny podczas planowania własnego rozwoju zawodowego

W ramach projektu przeprowadzane są warsztaty z zakresu umiejętności psychospołecznych. Celem zajęć jest wzbudzenie motywacji do działania, poznanie zasad skutecznej komunikacji, wyposażenia uczestników w umiejętności radzenia sobie z konfliktami w życiu codziennym oraz sytuacjami stresowymi. Poprzez gry, symulacje, analizę przypadków, aktywną pracę w grupach zajęcia zaowocowały nie tylko wzrostem umiejętności psychospołecznych, ale również zintegrowały grupę oraz wprowadziły pozytywną atmosferę podczas zajęć.

W czerwcu br. rozpoczęliśmy szkolenie „Obsługa komputera dla osób początkujących”. Posiadanie podstawowych wiadomości z tego zakresu jest często niezbędnym wymogiem, który stawia obecny rynek pracy. Szkolenie zakończy się na początku lipca 2012 r.

 

 Zapraszamy do galerii zdjęć ...

Monika Klucznik

asystent koordynatora

 


 

03.01.2012r. - Bezpłatne kursy i szkolenia zawodowe !!!

 
Jesteś osobą w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata) bezrobotną, nieaktywną zawodowo lub pracującą oraz chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i pożytecznie zagospodarować swój wolny czas to mamy dla Ciebie propozycję bezpłatnych kursów i szkoleń:
 
 
1)      Kurs opiekun dziecięcy (niania)
2)      Kurs opiekun osób starszych, chorych
3)      Kurs komputerowy
4)      Oraz inne w przypadku dużego zainteresowania danym rodzajem kursu/szkolenia.
 
Dodatkowo zapewniamy:
 
- zajęcia i konsultacje z psychologiem i doradcą zawodowym
- szkolenia z zakresu przedsiębiorczości i ekonomii społecznej,
- zajęcia praktyczne w placówkach
- wsparcie finansowe dla uczestników,
- pomoc w zorganizowaniu opieki nad dziećmi do lat 3 na czas trwania kursów i szkoleń
- poradnictwo, doradztwo
 
Czas realizacji: od marca 2012r do listopada 2012r.
Nabór uczestników trwa do dnia 03.02.2012r.
 
Jeżeli się zdecydowałe(a)ś zadzwoń lub przyjdź!
Osoba do kontaktu: koordynator Renata Godek-Fiet, tel. (71)318-01-80 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Czernica, ul. Wrocławska 78, pok. nr 12, www.gops.czernica.pl
  adres a-mail: gops.czernica@iap.pl
 
Działania współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 


„Aktywni – potrzebni”- po raz piąty


 

      W tym roku  ruszamy z piątą edycją  projektu systemowego „Aktywni-potrzebni”, który Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy rozpoczął w 2008r. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

    Projekt skierowany jest do 12 osób, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo lub pracujących z terenu gminy Czernica. Uczestnicy zostaną objęci co najmniej trzema instrumentami aktywnej integracji w ramach kontraktu socjalnego. Przewidujemy zastosowanie Aktywizacji zawodowej, zdrowotnej, społecznej i edukacyjnej, w tym kursy:

- opiekun dziecięcy,

- opiekun osób starszych, chorych,

- kurs komputerowy,

- szkolenie z zakresu przedsiębiorczości i ekonomi społecznej.

 

       Będziemy realizować również działania środowiskowe skierowane do wszystkich mieszkańców gminy. W sierpniu br. odbędzie się impreza plenerowa „Pożegnanie lata z GOPS-em”, a w grudniu br. „Spotkanie ze św. Mikołajem”. Gwarantujemy wspaniałą zabawę i rozrywkę, a przede wszystkim integrację naszej społeczności. Piąta edycja projektu, jak co roku zakończy konferencja podsumowująca efekty pracy naszych uczestników.  

 

                                                                                      Renata Godek –Fiet

                                                                                      Koordynator projektu

 

Ilość odsłon:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  55-003 Czernica ul. Wrocławska 78
tel./fax 71 318-01-80, 71 318-00-34  e-mail : sekretariat@gops.czernica.pl