2020-09-23     Bogusława, Liwiusza, Tekli     "Geniusz to nadprzyrodzona cnota pokory w dziedzinie myśli" - Simone Weil    
Strona główna -> Zespół ds Pomocy Rodzinie
Zespół ds Pomocy Rodzinie

 

Koordynator Zespołu:  Pracownik socjalny - Anna Galińska

 

 ***********************************************************************************************************************************
 

Zespół ds Pomocy Rodzinie wspiera rodzinę przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczej. Zespół udziela pomocy i wsparcia rodzinom, w których występuje zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania dziecka i rodziny.

   
 

Zespół tworzą :

1)     koordynator Zespołu

2)     pracownik socjalny

3)     asystent rodziny

 

W pracach Zespołu mogą uczestniczyć :

1)  pedagog szkolny

2)  psycholog

3)  kurator

4)  Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego

5)  przedstawiciel służby zdrowia

6)  przedstawiciel Komisji ds Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

7)  inne osoby. 

 

 

 Zespół tworzą specjaliści, których podstawowym celem jest: pomoc dziecku i rodzinie zagrożonej wykluczeniem społecznym, pomoc rodzinom przeżywającym kryzys, pomoc rodzinom dotkniętym problemem przemocy domowej, kryzysem psychicznym, uzależnieniem od środków psychoaktywnych, w tym alkoholu i narkotyków, a w szczególności wspieranie rodziny, w której występują trudności opiekuńczo –wychowawcze.

 

 

Zespół wspiera rodzinę we współpracy ze środowiskiem lokalnym, sądami, Policją, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi.

 

 

Wspieranie rodziny to zespół planowanych działań  specjalistów i rodziny mających na celu przywrócenie zdolności  do prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczej w rodzinie.

 

 

 Założenia programowe Zespołu  obejmują działania mające na celu:

1)     wzmocnienie rodziny,
2)    wspomaganie jej wszystkich funkcji, a w szczególności opiekuńczo-wychowawczej,
3)     przeciwdziałanie jej rozpadowi,
4)    diagnozowanie potrzeb rodziny w zakresie potrzeb, ekonomicznych, emocjonalnych, prawidłowości więzi rodzinnych, poczucia bezpieczeństwa jej członków,
5)     łagodzenie niedostatków materialnych i psychosocjalnych,
6)     współpracę ze szkołą w zakresie pomocy dziecku,
7)     współpracę z innymi instytucjami działającymi na rzecz pomocy dziecku i rodzinie.

 

 

 

Z wnioskiem o podjęcie działań w ramach Zespołu mogą wystąpić:

1)     pracownicy socjalni, po dokonaniu diagnozy socjalnej,
2)     pedagodzy szkolni po stwierdzeniu zaniedbań wobec dziecka tj opuszczania zajęć szkolnych, oznak zaniedbań funkcji opiekuńczo-wychowawczych, braku zainteresowania dzieckiem ze strony rodziców, opiekunów dziecka, itp.,
3)     kuratorzy sądowi,
4)     inne służy, organizacje i osoby działające na rzecz dziecka i rodziny,
5) członkowie rodziny.

INFORMATOR POWIATU WROCŁAWSKIEGO PRZEMOC

W RODZINIE  NA ROK  2017

Ilość odsłon:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  55-003 Czernica ul. Wrocławska 78
tel./fax 71 318-01-80, 71 318-00-34  e-mail : sekretariat@gops.czernica.pl