2021-05-19     Celestyny, Iwony, Piotra     "Jest światło i nieustający dzień tam, gdzie panuje miłość". ks. Tadeusz Olszański    

Projekt współfinansowany ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  

 

 

16.10.2014r. - Zaproszenie do złożenia oferty na kurs "Aranżacja zieleni przy obiektach użyteczności publicznej"

 


Czernica, 09.12.2013 r.

 

INFORMACJA  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy informuje, że dokonał wyboru oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie świątecznych warsztatów florystycznych  nt: „Stroiki, dekoracje Bożonarodzeniowe” w ramach projektu systemowego „Aktywni- potrzebni” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

     Najkorzystniejszą ofertę spełniającą kryteria oceny przedstawiła firma „Vademecum” Doradztwo, Szkolenia, Pośrednictwo Stanisław Chudyk, ul. Jana Kochanowskiego 5, 56-400 Oleśnica.

 


Czernica, dnia 29.11.2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE „ŚWIĄTECZNYCH WARSZTATÓW FORYSTYCZNYCH”

 

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy w związku z realizacją projektu systemowego „Aktywni – potrzebni” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej       w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę:

Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy, ul. Wrocławska 78, 55-003 Czernica.

    Przedmiot zamówienia: zorganizowanie i przeprowadzenie świątecznych warsztatów florystycznych temat przewodni: ”Stroiki, dekoracje Bożonarodzeniowe” dla uczestników projektu systemowego „Aktywni- potrzebni” w ramach poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”  zadanie  1 Aktywna integracja.

    Zakres zamówienia obejmuje:

1)       zorganizowanie i przeprowadzenie dla 7 osób (z możliwością zwiększenia lub zmniejszenia liczby osób), uczestników projektu systemowego świątecznych warsztatów florystycznych na temat „Stroiki, dekoracje Bożonarodzeniowe”

2)      warsztaty obejmują wprowadzenie teoretyczne 2h oraz ćwiczenia- zajęcia praktyczne- 16h  łącznie w proponowanej ilości 18 godzin

3)      zapewnienie uczestnikom materiałów florystycznych do zajęć praktycznych tj. do wykonania stoików i ozdób świątecznych. Ilość materiałów florystycznych musi być wystarczająca, aby zapewnić równoległą pracę podczas zajęć praktycznych wszystkim uczestnikom warsztatów.

4)      zapewnienie uczestnikom projektu grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w takcie zajęć oraz w drodze na zajęcia i z zajęć.

    Wymagania:

1) zamawiający wymaga opracowania i przedstawienia w ofercie - Programu warsztatów dla uczestników

2) wykonawca musi posiadać wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez odpowiedni Wojewódzki Urząd Pracy oraz pozwolenie na prowadzenie szkoleń w ramach wpisu do ewidencji/rejestru działalności gospodarczej.

3) wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dziennika warsztatów, list obecności oraz innych dokumentów wg zaleceń Zamawiającego

    Termin realizacji zamówienia: druga połowa grudnia 2013r.

    Miejsce i czas realizacji zamówienia: siedziba GOPS Czernica, ul. Wrocławska 78, od poniedziałku do piątku w godzinach dopołudniowych

    Kryterium oceny oferty: cena warsztatów - 100%

Ofertę należy złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy, ul. Wrocławska 78 lub przesłać mailem na adres: gops.czernica@iap.pl  do dnia 06.12.2013r. do godz. 15.00

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy

Krystyna Zaraś

 

 


Czernica, 06.09.2013r.

OFERTA NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KURSU ”SPRZEDAWCA- HANDLOWIEC Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH”

                                      

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy w związku z realizacją projektu systemowego „Aktywni – potrzebni” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej       w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę:

 Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy, ul. Wrocławska 78, 55-003 Czernica.

1.             Przedmiot zamówienia: zorganizowanie i przeprowadzenie kursu sprzedawca- handlowiec z obsługą kas fiskalnych dla uczestników projektu systemowego „Aktywni- potrzebni” w ramach poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”  zadanie  1 Aktywna integracja.

2.             Zakres zamówienia obejmuje:

1)       zorganizowanie i przeprowadzenie dla 5 osób (z możliwością zwiększenia lub zmniejszenia liczby osób), uczestników projektu systemowego kursu „Sprzedawca – handlowiec z obsługą kas fiskalnych”

2)      kurs obejmuje wykłady oraz ćwiczenia (zajęcia praktyczne) w proponowanej ilości 80 godzin

3)      kurs powinien obejmować również w swoim programie  komputerową obsługę sprzedaży

4)      zapewnienie uczestnikom materiałów szkoleniowych i pomocy dydaktycznych tj.  kas fiskalnych na zajęcia praktyczne w miejscu prowadzenia szkolenia

5)      zapewnienie uczestnikom projektu grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w takcie zajęć oraz w drodze na zajęcia i z zajęć.

6)      wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia egzaminu końcowego, sprawdzającego nabytą wiedzę i umiejętności oraz wystawienie  dla każdego uczestnika zaświadczenia o ukończeniu kursu

4.             Wymagania:

1)      zamawiający wymaga opracowania i przedstawienia w ofercie -  Programu szkoleniowego dla uczestników

2)      wykonawca musi posiadać wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez odpowiedni Wojewódzki Urząd Pracy oraz pozwolenie na prowadzenie szkoleń w ramach wpisu do ewidencji/rejestru działalności gospodarczej.

3)      wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dziennika kursu, list obecności oraz innych dokumentów wg zaleceń Zamawiającego

5.             Termin realizacji zamówienia: wrzesień – październik 2013r.

6.             Miejsce realizacji zamówienia: siedziba GOPS Czernica, ul. Wrocławska 78

7.             Kryterium oceny oferty: program kursu – 20%,  cena kursu- 80%

Ofertę należy złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy, ul. Wrocławska 78 lub przesłać mailem na adres: gops.czernica@iap.pl do dnia 19.09.2013r. do godz. 15.00

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy

Krystyna Zaraś

 


Czernica, dnia 10.07.2013r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA SZKOLENIE NT.: OPIEKUN W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy w związku z realizacją w 2013r. projektu systemowego „Aktywni – potrzebni” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę:

 1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy, ul. Wrocławska 78, 55-003 Czernica    
 2. Przedmiot zamówienia: zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia : „Opiekun w żłobku i/lub klubie dziecięcym” dla uczestnika projektu systemowego „Aktywni- potrzebni” w ramach poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” zadanie 1 Aktywna integracja.
 3. Zakres zamówienia obejmuje:

1)      Dołączenie 1 osoby bezrobotnej z gminy Czernica do grupy osób biorących udział w szkoleniu o tej samej tematyce szkolenia.

2)      Zakres godzinowy i programowy zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy                        i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna obejmuje 280 godzin szkolenia, prowadzonego w formie warsztatów lub ćwiczeń, obejmujący następujące bloki tematyczne:

1. psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki (20 godzin)

a) adaptacja jako rezultat rozwoju,

b) przebieg rozwoju jednostki w cyklu życia,

c) uwarunkowania procesu rozwoju jednostki,

d) osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych etapach życia jednostki,

2. rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa (25 godzin)

a) zadania rozwojowe w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym,

b) aspekty rozwoju dziecka – charakterystyka zmian w zakresie rozwoju poznawczego, psychospołecznego i motorycznego na poszczególnych etapach życia dziecka,

c) źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka w wieku do lat 3,

d) neurologiczne podstawy rozwoju dziecka,

e) mechanizmy rozwoju dziecka,

3. stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka (120 godzin)

a) rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka,

b) planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka w codziennych sytuacjach (powitanie, pożegnanie, posiłki, czynności higieniczne, odpoczynek, zabawa) ,

c) kreowanie przedmiotowego i społecznego środowiska rozwoju dziecka,

d) opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem prawidłowo i nieprawidłowo rozwijającym się,

e) zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka- zabawy eksploracyjne, muzyczne, rytmiczne, plastyczne i techniczne

f) wprowadzenie dziecka w kulturę

g) budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka;

4. kompetencje opiekuna dziecka (35 godzin)

a) odpowiedzialność prawna opiekuna,

b) podstawy medycyny ratunkowej (udzielanie dziecku pierwszej pomocy),

c) przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy,

d) umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów,

e) emisja głosu;

5. Praktyki zawodowe (80 godzin)

3) wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia egzaminu końcowego, sprawdzającego nabytą wiedzę i umiejętności oraz wystawienie dla każdego uczestnika zaświadczenia o ukończeniu kursu

 1. Miejsce i czas wykonania szkolenia: teren Wrocławia, wrzesień-grudzień 2013
 2. Wymagania: Wykonawca musi posiadać wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez odpowiedni Wojewódzki Urząd Pracy oraz pozwolenie na prowadzenie szkoleń w ramach wpisu do ewidencji/rejestru działalności gospodarczej. Osoby prowadzące wykłady, zajęcia muszą posiadać wykształcenie adekwatne do tematyki obowiązującej na szkoleniu. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dziennika szkolenia, list obecności oraz innych dokumentów wg zaleceń Zamawiającego
 3. Kryterium oceny oferty: cena szkolenia: 100%

Ofertę należy złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy, ul. Wrocławska 78 lub przesłać mailem na adres: gops.czernica@iap.pl  do dnia 23.07.2013r. do godz. 15.00

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy

mgr Krystyna Zaraś

 


Czernica, dnia 02.07.2013r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO UZYSKANIA LICENCJI PRACOWNIKA OCHRONY II STOPNIA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy w związku z realizacją w 2013r. projektu systemowego „Aktywni – potrzebni” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę:

 1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wrocławska 78,                                  55-003 Czernica
 2. Przedmiot zamówienia jest przeprowadzenie 245 godzinnego szkolenia kompleksowego od podstaw dla osoby ubiegającej się o licencję pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia oraz zorganizowanie niezbędnego egzaminu zewnętrznego dla uczestnika szkolenia w III lub IV kwartale 2013r.
 3. Dołączenie 1 osoby bezrobotnej z gminy Czernica do grupy osób biorących udział w szkoleniu o tej samej tematyce szkolenia.
 4. Zajęcia teoretyczne i praktyczne – 245 godzin. Zakres tematyczny i godzinowy zgodny z przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.08.1998r. w sprawie rodzajów dyplomów i świadectw wydawanych przez szkoły i inne placówki oświatowe, które potwierdzają uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie ochrony osób i mienia, minimalnego zakresu programów kursów pracowników ochrony fizycznej pierwszego i drugiego stopnia oraz zakresu obowiązujących tematów egzaminów i trybu ich składnia, składu komisji egzaminacyjnej i sposobu przeprowadzania egzaminu (Dz. U. z 1998r. Nr 113, poz. 731)
 5. Miejsce i czas szkolenia: Teren Wrocławia, III lub IV kwartał 2013r.
 6. Wymagania: Wykonawca musi posiadać wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez odpowiedni Wojewódzki Urząd Pracy oraz pozwolenie na prowadzenie szkoleń w ramach wpisu do ewidencji/rejestru działalności gospodarczej. Osoby prowadzące wykłady, zajęcia muszą posiadać wykształcenie adekwatne do tematyki obowiązującej na szkoleniu.
 7. Kryterium oceny szkolenia : cena szkolenia 100%

Ofertę należy złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy, ul. Wrocławska 78 lub przesłać mailem na adres: gops.czernica@iap.pl  do dnia 19.07.2013r. do godz. 15.30

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy

mgr Krystyna Zaraś

 


Czernica, dnia 13.05.2013r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA SZKOLENIE NT.: OBSŁUGA KOPUTERA I INTERNETU

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy w związku z realizacją w 2013r. projektu systemowego „Aktywni – potrzebni” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwraca się z zapytaniem ofertowym na wycenę usług

 1. Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie szkolenia pt.: „Obsługa komputera                              i internetu” dla 13 uczestników projektu systemowego „Aktywni- potrzebni”
 2. Szkolenie powinno obejmować:

1)      Przeprowadzenie szkolenia pt: „Obsługa komputera i interentu” dla dwóch grup uczestników projektu w łącznym wymiarze 96 godzin zajęć teoretycznych                                i praktycznych, tj.48 godzin zajęć dla jednej grupy

2)      Przygotowanie komputerów na każde zajęcia praktyczne

3)      Opracowanie harmonogramów/programów szkolenia dla każdej grupy.

 1. Czas i miejsce szkolenia: od czerwca 2013r. do lipca 2013r., sala konferencyjna, sala warsztatowo – terapeutyczna w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy, ul. Wrocławska 78
 2. Wymagania: Wykonawca musi posiadać wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez odpowiedni Wojewódzki Urząd Pracy oraz pozwolenie na prowadzenie szkoleń w ramach wpisu do ewidencji/rejestru działalności gospodarczej.
 3. Kryterium oceny oferty: cena szkolenia 100%

Ofertę należy złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy, ul. Wrocławska 78 lub przesłać mailem na adres: gops.czernica@iap.pl  do dnia 24.05.2013r. do godz.15.30

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy

mgr Krystyna Zaraś

 


Czernica, dnia 10.07.2013r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA SZKOLENIE NT.: DZIENNY OPIEKUN"         

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy w związku z realizacją w 2013r. projektu systemowego „Aktywni – potrzebni” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę:

1.      Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wrocławska 78,                            55-003 Czernica

2.      Przedmiot zamówienia: zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Opiekun dzienny dziecka” dla 2 uczestników projektu systemowego „Aktywni- potrzebni” w ramach poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” zadanie 1 Aktywna integracja

3.      Zakres zamówienia obejmuje:

1)      Dołączenie 2 osób z gminy Czernica do grupy osób biorących udział w szkoleniu o tej samej tematyce szkolenia.

2)      Zakres godzinowy i programowy zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy               i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna obejmuje 160 godzin szkolenia, prowadzonego w formie warsztatów lub ćwiczeń, obejmujący następujące bloki tematyczne:

1. rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa (20 godzin)

a) aspekty rozwoju dziecka – charakterystyka zmian w zakresie rozwoju poznawczego, psychospołecznego i motorycznego na poszczególnych etapach życia dziecka,

b) źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka w wieku do lat 3,

c) mechanizmy rozwoju dziecka

2. Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka (90 godzin)

a) rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka

b) planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka w codziennych sytuacjach (powitanie, pożegnanie, posiłki, czynności higieniczne, odpoczynek, zabawa),

c) kreowanie przedmiotowego i społecznego środowiska rozwoju dziecka,

d) opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem harmonijnie i nieharmonijnie rozwijającym się,

e) zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka – zabawy eksploracyjne, muzyczne, rytmiczne, plastyczne i techniczne,

f) wprowadzanie dziecka w kulturę,

g) budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka,

3. kompetencje opiekuna dziecka (20 godzin)

a) odpowiedzialność prawna opiekuna

b) podstawy medycyny ratunkowej (udzielanie dziecku pierwszej pomocy ),

c) przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy,

4. praktyki zawodowe (30 godzin)

3) wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia egzaminu końcowego sprawdzającego nabytą wiedzę i umiejętności oraz wystawienie dla każdego uczestnika zaświadczenia o ukończeniu szkolenia

4. Miejsce i czas wykonania szkolenia: teren Wrocławia, wrzesień-grudzień 2013

5. Wymagania: Wykonawca musi posiadać wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez odpowiedni Wojewódzki Urząd Pracy oraz pozwolenie na prowadzenie szkoleń w ramach wpisu do ewidencji/rejestru działalności gospodarczej. Osoby prowadzące wykłady, zajęcia muszą posiadać wykształcenie adekwatne do tematyki obowiązującej na szkoleniu. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dziennika szkolenia, list obecności oraz innych dokumentów wg zaleceń Zamawiającego

6. Kryterium oceny oferty: cena szkolenia: 100%

Ofertę należy złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy, ul. Wrocławska 78 lub przesłać mailem na adres: gops.czernica@iap.pl  do dnia 23.07.2013r. do godz. 15.00

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy

mgr Krystyna Zaraś

 


 Czernica, dnia 22.04.2013r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA USŁUGĘ CATERINGOWĄ

 

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy w związku z realizacja w 2013r. projektu systemowego „Aktywni – potrzebni” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego prosi o:

wycenę posiłku dla osoby dorosłej, który powinien obejmować wyłącznie drugie danie. Posiłek powinien zostać dostarczony do miejsca szkolenia tj. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy. Liczba osób: 16, okres od maja do czerwca br. – około 21 dni- według ustalonego harmonogramu i od września br. do listopada br. według potrzeb uczestników tj. liczby dni szkoleń i ustalonego harmonogramu.

Ofertę prosimy złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy, ul. Wrocławska 78 lub przesłać mailem na adres: gops.czernica@iap.pl  do dnia 25.04.2013r.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy

mgr Krystyna Zaraś

 


Czernica, dnia 08.04.2013r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH

 

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy w związku z realizacja w 2013r.                 i w 2014r. projektu systemowego „Aktywni – potrzebni” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do złożenia oferty na wykonanie materiałów promocyjnych(notesy, długopisy, teczki) w 2013r.

 

Zestaw promocyjny:

 

Notes A5 – 20 sztuk

Notes biały, nadruk czarny, każda kartka (góra kartki) powinna zawierać: dwa obowiązujące logotypy: logotyp Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, logotyp Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego. Natomiast (dół kartki) powinien zawierać nazwę i dane projektodawcy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy, ul. Wrocławska 78, 55-003 Czernica, www.gosp.czernica.pl, email: gops.czernica@iap.pl oraz logo GOPS

Teczka z gumką  – 20 sztuk

Niebieska z umieszczonymi na niej logotypami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Unii Europejskiej oraz informację o współfinansowaniu: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Długopis – 20 sztuk

Na długopisie powinny być umieszczone dwa logotypy: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Unii Europejskiej

Ofertę należy złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy, ul. Wrocławska 78 lub przesłać mailem na adres: gops.czernica@iap.pl  do dnia 19.04.2013r. do 15.30

 

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy

Krystyna Zaraś


 Czernica, dnia 08.04.2013r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE ULOTEK I PLAKATÓW W 2013R.

 

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy w związku z realizacja w 2013r. i w 2014r. projektu systemowego „Aktywni – potrzebni” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do złożenia oferty na wykonanie plakatów i ulotek w 2013r.

 

Plakaty:

 

A3 – 25 sztuk

Plakaty powinny zawierać: dwa obowiązkowe logotypy: logotyp Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, logotyp Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z towarzyszącą im informacją: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nazwą projektu: „Aktywni-potrzebni”, realizatora projektu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy, a także wymienione działania realizowane w ramach aktywnej integracji: W ramach projektu proponujemy aktywną integrację edukacyjną, zawodową, społeczną, zdrowotną

Ulotki – 6 stronne rozkładane:

100 mm x 210 mm – 200 sztuk

Ulotka będzie informacją o zrealizowanych edycjach projektu systemowego „Aktywni-potrzebni” od roku 2009 do 2012. Pierwsza strona ulotki powinna zawierać: dwa obowiązkowe logotypy – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Unii Europejskiej, informację o współfinansowaniu, a także logo GOPS       

Ofertę należy złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy, ul. Wrocławska 78 lub przesłać mailem na adres: gops.czernica@iap.pl  do dnia 19.04.2013r. do godz.15.30

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy

mgr Krystyna Zaraś

 


 Czernica, dnia 2.07.2013r


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA TRANSPORT SAMOCHODOWY

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy w związku z realizacja w 2013r. projektu systemowego „Aktywni – potrzebni” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do złożenia oferty cenowej na transport samochodowy

1.             Przedmiotem zamówienia: transport autobusem 31 osób uczestników projektu systemowego i zespołu projektowego z terenu Gminy Czernica do Szarowa okolice Krakowa łącznie w dwie strony około 800 km. Wyjazd w dniu  06.07.2013r. powrót w dniu  07.07.2013r.

2.             Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania i uwzględnienia w cenie za wykonanie całej usługi wszelkich kosztów dodatkowych, które mogą powstać przy jej realizacji, tj. kosztów związanych z opłatami parkingowymi, opłatami autostradowymi itp.         

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy, ul. Wrocławska 78 lub przesłać mailem na adres: gops.czernica@iap.pl

 do dnia 04.07.2013r.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy

mgr Krystyna Zaraś


 Czernica, dnia 04.04.2013

 

Oferta na przeprowadzenie zajęć z aktywizacji społeczno-zawodowej dla psychologa i doradcy zawodowego

 

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy w związku z realizacją w 2013r. i w 2014r. projektu systemowego „Aktywni – potrzebni” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do złożenia oferty na szkolenie:

 

Aktywizacja społeczno – zawodowa osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo oraz pracujących

 

            W ramach aktywizacji społeczno – zawodowej przeprowadzenie pakietu zajęć z zakresu integracji zawodowej i społecznej z 28 uczestnikami projektu. Pakiet zajęć powinien obejmować:

1.             Zajęcia warsztatowe z doradcą zawodowym (poradnictwo zawodowe) – 60 godzin oraz konsultacje indywidualne – 28 godzin, w tym indywidualna opinia doradcy zawodowego z opisem umiejętności i preferencji zawodowych

2.             Zajęcia warsztatowe z psychologiem (warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych)  -96 godzin oraz konsultacje indywidualne– 56 godzin, w tym indywidualna opinia psychologa,

3.              Łącznie 88 godzin zajęć z doradcą zawodowym tj. w 2013r. 44 godziny zajęć dla 14 uczestników i w 2014r. 44 godzin zajęć dla 14 uczestników, 152 godziny zajęć z psychologiem tj. w 2013r. 76 godzin zajęć dla 14 uczestników i w 2014r. 76 godzin zajęć dla 14 uczestników.

Zapewnienie ze strony prowadzących szkolenie materiałów i pomocy dydaktycznych dla uczestników projektu

      Wymagania dotyczące trenerów prowadzących zajęcia:

Doradca zawodowy powinien posiadać wykształcenie wyższe z zakresu doradztwa zawodowego lub licencję doradcy zawodowego oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć grupowych.

Psycholog powinien posiadać wykształcenie wyższe o kierunku psychologia oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć grupowych.

Miejsce wykonania szkolenia: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy, ul. Wrocławska 78

Termin wykonania szkolenia: kwiecień- czerwiec 2013r., marzec – maj 2014r.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy, ul. Wrocławska 78 lub przesłać mailem na adres: gops.czernica@iap.pl

 do dnia 18.04.2013r.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy

mgr Krystyna Zaraś           

 

Ilość odsłon:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  55-003 Czernica ul. Wrocławska 78
tel./fax 71 318-01-80, 71 318-00-34  e-mail : sekretariat@gops.czernica.pl