2020-09-23     Bogusława, Liwiusza, Tekli     "Geniusz to nadprzyrodzona cnota pokory w dziedzinie myśli" - Simone Weil    
Strona główna -> = WSPIERANIE RODZINY

WSPIERANIE RODZINY


Rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczej, mogą otrzymać wsparcie  w postaci asystenta rodziny. Celem pracy asystenta z rodziną jest pomoc dziecku i rodzinie, aby nie dopuścić do sytuacji umieszczania dzieci poza rodziną w placówkach lub rodzinach zastępczych. Jeśli dzieci znajdują się pod pieczą zastępczą, rolą asystenta jest działanie na rzecz ich jak najszybszego powrotu do rodziny.

 

Rodzina przeżywająca trudności może również zostać objęta pomocą rodziny wspierającej. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w opiece i wychowaniu dziecka, prowadzeniu gospodarstwa domowego, kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia.

 

Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych to zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji.

 

Rodzinie zapewnia się  wsparcie, które polega w szczególności na:

- analizie sytuacji rodziny oraz przyczyn kryzysu w rodzinie;

- wzmocnieniu roli i funkcji rodziny;

- rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny;

- podniesieniu świadomości w zakresie planowania i funkcjonowania rodziny;

- pomocy w integracji rodziny;

- przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;

- dążeniu do reintegracji rodziny.

 

Wspieranie rodziny jest zadaniem samorządu gminnego. Realizatorem zadań wynikających z Ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej w Gminie Czernica jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Czernicy.

 

 

Ilość odsłon:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  55-003 Czernica ul. Wrocławska 78
tel./fax 71 318-01-80, 71 318-00-34  e-mail : sekretariat@gops.czernica.pl