2021-09-18     Ireny, Irminy, Stanisława     "Nadzieja nie jest marzeniem, lecz sposobem przekształcenia marzeń w rzeczywistość" - Joseph Suenens    
Strona główna -> = ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE "500+"


 

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze jest wypłacane na wszystkie dzieci do 18 roku życia bez względu na dochód rodziny.

 

Wnioski o świadczenie wychowawcze można składać w wersji elektronicznej za pomocą: portalu „empatia”, systemów bankowych oraz PUE ZUS. Wnioski można również składać w wersji tradycyjnej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pok. 3 i 4.

 

W zależności od sytuacji rodziny do wniosku wymagane są następujące dokumenty:

 

- w przypadku cudzoziemców – określone pozwolenia na pobyt i pracę w Polsce (najczęściej karta pobytu oraz decyzja o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium RP);

- orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka;

- dokumenty poświadczające rozwod/separację oraz wskazujące, które z rodziców sprawuje opiekę nad dzieckiem;

- odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;

 

Świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane do dochodu przy ustaleniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych.

 

 

 

 

Ilość odsłon:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  55-003 Czernica ul. Wrocławska 78
tel./fax 71 318-01-80, 71 318-00-34  e-mail : sekretariat@gops.czernica.pl